Produktinformation, regler och kvalitet

Viktigt att tänka på

När du säljer på Fyndiq är det viktigt att du har koll på vilka eventuella rättigheter och tillstånd som krävs för dina produkter, och säkerställer att de inte inkräktar på någon annans varumärke eller andra immateriella rättigheter. Även när det gäller bild- och textmaterial som läggs upp på Fyndiq, måste du som handlare äga eller ha förvärvat rätten att använda materialet.

Du ansvarar för att du har relevant dokumentation (t.ex. avtal och intyg) som bevisar att du har alla rättigheter och tillstånd som behövs för att sälja dina produkter via Fyndiq.


Hur jobbar vi på Fyndiq med immaterialrättsfrågor?

Fyndiq tar immateriella rättigheter på stort allvar och tillåter inte försäljning eller marknadsföring av otillåtna kopior och förfalskningar. Som handlare är du ansvarig för att alla rättigheter, licenser och tillstånd är i sin ordning innan du säljer via Fyndiq.

Det händer att vi blir kontaktade av utomstående som påstår att försäljningen av en viss produkt på Fyndiq gör intrång i deras rättigheter. Det kan gälla varumärkes-, design- eller patentskydd och även bildrättigheter/copyright. I de fallen gör vi en utredning där vi ofta tar in underlag som styrker rätten att sälja produkten eller använda sig av annonsmaterialet.

Om Fyndiq får reda på att det är en olaglig eller otillåten produkt som säljs, plockas den bort. Men det kan också vara så att den som anmäler inte helt har förstått Fyndiqs affärsmodell, eller att anmälan på annat sätt saknar grund, och då finns ingen anledning att stoppa försäljningen av produkten. Därför har vi även som rutin att förklara affärsmodellen och hur vi arbetar till de som hör av sig.


Vad gäller för användning av bilder/foton?

Bilder/foton är skyddade av upphovsrätt och det gäller också bilder som kan uppfattas som ”enkla”. En bild behöver alltså inte vara ”konstnärlig” för att vara upphovsrättsligt skyddad.

Tänk på att bara för att en bild publicerats på Internet eller på annat sätt finns tillgänglig, innebär det inte att man har rätt att använda den utan tillstånd. Oftast är det fotografen men det kan också vara någon annan som äger den.


CE-märkning

Många produkter, som till exempel elektriska produkter och leksaker, behöver vara CE-märkta för att få säljas. Vi har samlat grundläggande fakta om CE-märkning och vad du som handlare måste tänka på. CE-märkning betyder inte nödvändigtvis att produkten tillverkats inom EU, utan bara att produkten har bedömts innan den släppts på marknaden och därmed uppfyller kraven (exempelvis harmoniserade standarder) för att säljas här.

CE är en förkortning av Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EU-direktiv”). En produkt med CE-märkning får säljas i hela EU-området. Genom att placera CE-märkningen på produkten, upprätta den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity), bekräftar tillverkaren att produkten följer lagstiftningen gällande normer och säkerhet för produkten.

När tillverkningen av en produkt upphör är tillverkaren skyldig att se till att dess EU-försäkran finns tillgänglig för marknadskontrollerande myndigheter inom EU. Det gäller upp till 10 år efter att tillverkningen upphört.


Vem ansvarar för CE-märkning?

I första hand är det tillverkaren som måste göra ett antal kontroller för att utvärdera och säkerställa att produkten överensstämmer med EU-direktiven.

Om tillverkaren inte finns inom EU (eller inte har utsedd representant här) måste du som importör/återförsäljare se till att produkten rättar sig efter de gällande EU-kraven och inte

är en säkerhetsrisk för konsumenten. Importören måste bekräfta att tillverkaren utanför EU har vidtagit de nödvändiga åtgärderna. Du som importör/återförsäljare ska se till att dokumentationen (t ex EU-försäkran och teknisk dokumentation) finns tillgänglig på begäran av Fyndiq eller myndighet.


Vad finns det för krav på CE-märket?

CE-märket ska fästas synligt, lätt läsbart och outplånligt, på produkten eller dess märkskylt.
Om ett anmält organ var med i kontrollfasen av tillverkningen, måste dess ID-nummer också visas. Det finns formella krav på CE-märket - bland annat att det ska vara av en viss minsta storlek, var det ska placeras på produkten osv.

EU och nationella myndigheter har ytterligare information om CE-märkning och för vilka produkter det gäller. Här är två länkar mer information (både på EU och nationell nivå):
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/affix-ce-marking/index_sv.htm
 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/in-your-country/index_sv.htm