Allmänna villkor

Senast uppdaterat 2012-11-22

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan kallade ”Produkterna”) av Fyndiq AB, 556792-1712, (nedan kallat "Fyndiq"), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan kallad "Konsumenten") och Fyndiq. Vid försäljning till Konsument tillämpar Fyndiq de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland Distans- och hemförsäljningslagen (Distansförsäljningslagen).

Produkter

Produkter som säljs på Fyndiqs webbaserade handelsplattform ("Handelsplatsen") är förevisade av enskilda näringsidkare och användare av Handelsplatsen (nedan gemensamt kallade "Butiker") efter granskning och godkännande av Fyndiq. Det är dessa Butiker som ytterst ansvarar för varje enskild Produkt, exempelvis gällande garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Fyndiq är väldigt mån om att inte tillåta saluföring, försäljning eller marknadsföring av Produkter som inte uppfyller de krav som Fyndiq ställer på Butikerna. Fyndiq uppmanar därför Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en Produkt (även när ånger eller reklamation inte sker) meddela Fyndiq om detta.

Köp

Köp av Produkterna sker via www.fyndiq.se. Fyndiq träffar avtal om köp med Konsumenten först när Fyndiq bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Innan ordern bekräftas säkerställer Fyndiq att respektive Butik kan fullgöra beställningen. Fyndiq ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Fyndiq ansvarar inte för information på Handelsplatsen som härrör från tredjeman. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge Produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Fyndiq rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en Produkt i Fyndiqs sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Fyndiq ej skyldigt att tillhandahålla sådan Produkt oaktat att Konsumenten beställt densamma enligt ovan. I sådant fall har Konsumenten rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet.

Leveransvillkor

Fyndiq arbetar inte med eget lager utan har knutit till sig enskilda Butiker i Sverige, vilka enligt avtal med Fyndiq skall reservera de utställda Produkterna för försäljning på Handelsplatsen. Konsumentens beställning skickas från respektive Butiks egna lager efter att Fyndiq har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse. Har Konsumenten beställt Produkter som kommer från olika Butiker kan Produkterna komma att skickas till Konsumenten i olika försändelser.

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Fyndiq i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Fyndiq eller berörd Butik svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Fyndiq. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Butikerna har krav på sig att behandla Konsumentens order inom 24 timmar under helgfria vardagar och Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom 3-5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Fyndiq snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen.

Om leveransförsening uppstår meddelar Fyndiq Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till Fyndiq via e-post. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Fyndiq åtgärdar inom rimlig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Konsumenten bereda Fyndiq skälig tid att fullgöra köpet. Vid avbeställning kan Fyndiq eller berörd Butik komma att kräva ersättning från Konsumenten för kostnader som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Fyndiq kan därvid komma att räkna av sådan kostnad från betalning som konsumenten har gjort till Fyndiq.

Om avbeställning görs betalar Fyndiq tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader förorsakade av avbeställningen) senast 14 kalenderdagar efter att skriftlig avbeställning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall en enskild Butik inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Fyndiq. Fyndiq ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten, utan det gör den enskilda Butiken. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten är det dock till Fyndiq som Konsumenten skall vända sig i första hand. Fyndiq hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Fyndiq.

Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till både Fyndiq och fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador skall anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten och Konsumenten måste behålla Produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Outhämtade paket

Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Fyndiq att debitera Konsumenten en avgift på 150 kr inkl. moms per outlöst paket. Fyndiq återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, senast 14 kalenderdagar efter det att Fyndiq får kännedom om att berörd Butik mottagit det returnerade paketet.

I händelse av att Konsumenten har missat att hämta ut sitt paket kan Konsumenten välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Konsumenten enbart den faktiska fraktkostnaden för att Produkterna skickas i retur till den berörda Butiken och till Konsumenten på nytt. Denna kostnad kommer Fyndiq att fakturera Konsumenten i en separat faktura i efterhand.

Priser och betalning

De priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Presentkort

Presentkort som köps på Handelsplatsen fungerar som giltigt betalmedel i 1 år från köpdatum för samtliga Produkter på Handelsplatsen med undantag för presentkort.

Fakturabetalning med Klarna Faktura

Genom ett samarbete med Klarna erbjuder Fyndiq Konsumenter möjlighet att betala genom Klarna Faktura. Betalningen sker då genom Klarnas betaltjänst. Konsumenten behöver inte uppge kortuppgifter. Fyndiq skickar Konsumenten en faktura via e-post till den adress som Konsumenten angav vid orderläggning. Fakturan skickas 7 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) efter erlagd order. Konsumenten betalar först efter att mottagit beställda Produkt(er).

Nedan följer en kort sammanfattning av Klarnas allmänna villkor. Notera att nedanstående endast är en sammanfattning av Klarnas allmänna villkor, vilka kan förändras från tid till annan och för vilka Fyndiq ej är ansvarigt. De fullständiga villkoren för Klarna Faktura återfinns här.

 • Betalning erläggs först när konsumenten mottagit beställd Produkt
 • Betalningstiden är 14 kalenderdagar
 • Konsumenten behöver inte lämna ut kortuppgifter
 • Det är 14 kalenderdagars ångerrätt i enlighet med Distansförsäljningslagen
 • Konsumenten kan ladda ner sina fakturor från Klarnas hemsida
 • Det finns möjlighet till delbetalning (se stycket nedan om Klarna Delbetalning/Klarna Konto)

En aviavgift om 29 kronor per köp tillkommer. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor samt dröjsmålsränta om 25,50%. Vid köpet görs en mikroupplysning för att Klarna skall veta att Konsumenten är den Konsumenten uppger sig vara. Klarna behandlar då Konsumentens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, och personuppgifterna kan komma att användas för marknadsföring av erbjudanden och tjänster såvida Konsumenten inte meddelar Klarna att Konsumenten inte vill ta del av sådana erbjudanden och tjänster.

Klarna Delbetalning/Klarna Konto

Hos Fyndiq kan Konsumenten även dela upp sin betalning genom Klarna Delbetalning/Klarna Konto. Betalningen sker genom Klarnas betaltjänst. Konsumenten behöver inte uppge sina kortuppgifter, och betalar först efter att Konsumenten fått hem beställda Produkter. Nedan följer en kort sammanfattning av Klarnas allmänna villkor för delbetalning. Notera att nedanstående endast är en sammanfattning av Klarnas allmänna villkor, vilka kan förändras från tid till annan och för vilka Fyndiq ej är ansvarigt. De fullständiga villkoren för Klarna Delbetalning/Klarna Konto hittar du här.

 • betalning erläggs först när konsumenten mottagit beställd Produkt Konsumenten betalar som lägst 50 kronor/månad eller 1/24 av det totalbeloppet
 • Konsumenten behöver inte lämna ut kortuppgifter
 • Konsumentens samtliga köp samlas på ett konto och på en faktura
 • En aviavgift om 29 kronor tillkommer per avi, oavsett antalet köp
 • Konsumenten kan när som helst betala hela beloppet på en gång.

När Konsument handlar med Klarna Delbetalning/Klarna Konto tillkommer ingen uppläggningsavgift. För Klarna Konto gäller en årsränta på 19,50% och effektiv ränta från 26,99% vid köp om 10 000 kr. Fyndiq uppmanar Konsumenten dock att noga granska Klarnas vid var tid gällande villkor för Delbetalning.

Direktbetalning eller kortköp med Payson

Med Payson kan Konsumenten tryggt och enkelt betala genom sin internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea, eller med ett konto- eller kreditkort (Visa eller Mastercard)). Inga extra avgifter tillkommer på Konsumentens köp. När Konsumenten betalar genom sin internetbank eller med kort är det Payson som sköter betalningen genom sin betaltjänst, på uppdrag av Fyndiq.

Kortbetalning

Fyndiq accepterar att Konsument betalar sina köp med konto- eller kreditkort från Visa och Mastercard genom säker anslutning via Nets. Inga extra avgifter tillkommer på Konsumentens köp.

Betalningssäkerhet

Fyndiq garanterar att samtliga betalningsmedel som anges ovan är säkra betalningsmetoder. Fyndiq samarbetar med Nets, en av Sveriges ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för att säkerställa säkerheten för Konsumenter när de betalar med VISA- och MasterCardkort. Detta innebär att vid betalning med kort skickas Konsumenten vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Nets (betaltjänstleverantören) där Konsumeten tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och betala för de köp som Konsumenten gör hos Fyndiq. Fyndiq hanterar aldrig Konsumentens kortuppgifter eller genomför betalningen per se.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat utfärdat av Equifax Secure Certificate Authority. I samband med Konsumentens registrering och beställning godkänner Konsumenten att Fyndiq lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten.

Fyndiq dokumenterar även viss kommunikation som Fyndiq har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Fyndiq. Fyndiq kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Fyndiq har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort. Konsumenten samtycker till att Fyndiq lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Fyndiq svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten, såvida Fyndiq inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten.

Konsumenten samtycker, i och med sitt köp, till att erhålla nyhetsbrev från Fyndiq med bl.a. produktnyheter. Avanmälan från nyhetsbreven skall ske enligt instruktioner som återfinns i nyhetsbreven.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i Distansförsäljningslagen och gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt, såvida inte köpet avser Produkt som på grund av sin beskaffenhet eller av allmän hygieniska skäl inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli gammal. Normalt sett anges i respektive produktannons ifall en viss Produkt är undantagen från ångerrätten. Därutöver är vissa Produkter specifikt undantagna från ångerrätten enligt listan nedan. Ångerrätten gäller vidare endast om Produkten är oanvänd och i oskadat skick och med förekommande etiketter kvar på Produkten, eller i övrigt är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Fyndiq betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returnerad Produkt kommit Butiken tillhanda. Konsumenten skall själv betala returfrakten och alltid returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage till Butiken.

För att använda sig av ångerrätten skall Konsumenten alltid kontakta Fyndiq innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten måste ha erhållit ett Returnummer från Fyndiq för att returen skall vara giltig och sådant returnummer är giltigt i 14 kalenderdagar från att det tilldelats. Konsumenten är införstådd i att det är av väsentlig vikt för Fyndiq och berörd Butik att Produkten snarast returneras ifall Konsumenten nyttjat sin ångerrätt. Konsumenten åtar sig därför att returnera Produkten snarast efter att ångerrätten har nyttjats, dock senast inom 14 kalenderdagar efter att meddelande har gjorts till Fyndiq att ångerrätten nyttjas.

Produkter och produktkategorier undantagna från ångerrätten (såvida inte annat uttryckligen framgår i respektive produktannons)

 • Underkläder och set av underkläder
 • Badkläder
 • Peruker och löshår
 • Piercingsmycken och örhängen
 • Kosmetiska produkter (inklusive hår- och hudvårdsprodukter och parfymer)
 • Självhäftande produkter som används direkt på huden.
 • Med ovan liknande eller jämförbara Produkter.

Garanti och reklamationsrätt

Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna anges i produktannonserna, exempelvis för Produkter som försäljs i ”befintligt skick”. Det kan röra sig om Produkter som kommer från konkurslager, Produkter som kan ha vissa defekter (exempelvis rökskadade kläder och liknande), eller Produkter med funktionsbrister. I sådana fall gäller en begränsad reklamationsrätt eftersom det erbjudna priset motsvarar Produktens befintliga skick.

Det är den enskilda Butiken som är ytterst ansvarig avseende den Produkt den levererar. Fyndiq sköter all kommunikation för Konsumenten gällande detta, såvida inte (i) Konsumenten särskilt begär direktkontakt med Butiken, (ii) Konsumentens köp eller ärende blir föremål för prövning i Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol eller (iii) det annars framstår som särskilt lämpligt att Konsumenten och Butiken har direktkontakt. Vissa Produkter omfattas av särskilda tillverkningsgarantier. Omfattningen av garantier framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

Vid reklamation- och garantiärenden görs alltid en bedömning av Fyndiq eller den berörda Butiken för att säkerställa orsak. Fraktkostnad för returhantering vid fel på Produkt eller order bekostas av den enskilda Butiken. Konsumenten kan komma att tillfälligt behöva bekosta fraktkostnaden för returhanteringen vid fel på Produkt eller order.

Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Butiken, efter skäligt rådrum, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Vid fel på Produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av Butikens garanti, repareras eller ersätts Produkten av den enskilda Butiken på Butikens bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Fyndiq.

Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Förbjudna produkter

På Fyndiq tillåter vi inte försäljning av följande produktgrupper:

 • Alkohol
 • Begagnade produkter, ej inkluderat Demoexemplar
 • Djur, växter och andra levande organismer
 • Droger (inklusive, men inte begränsat till, narkotiska produkter eller annan produkt som kan komma att klassificeras som narkotiskprodukt)
 • Fyrverkerier, explosiva föremål
 • Glidmedel
 • Id-handlingar
 • Tillståndspliktiga eller farliga kemiska produkter eller ämnen (inklusive, men ej begränsat till, växtskyddsmedel och biocidprodukter), dock ej skönhetsprodukter.
 • Kondomer av andra märken än RFSU och Durex
 • Livsmedel och foder
 • Lotter
 • Läkemedel, veterinärmedicinskprodukt, medicintekniska produkt eller annan liknande sjukvårdsprodukt som är föremål för registrering eller tillstånd.
 • Material som kan verka stötande mot folkgrupp
 • Piratkopierat material och bootlegs
 • Pornografiskt material
 • Produkter som inte uppfyller relevanta säkerhets-, hälso- och miljökrav.
 • Sexleksaker
 • Stulna produkter
 • Tjänster
 • Tobak
 • Valuta, mynt, sedlar, värdepapper
 • Vapen
 • Varor med import/exportförbud
 • Äkta päls

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Fyndiq och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om Fyndiqs allmänna villkor kontaktas kundtjänst