Allmänna villkor

Senast uppdaterade 2021-11-02

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Fyndiq AB, org.nr. 556792-1712, (nedan ”Fyndiq), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Fyndiq. Vid försäljning till Konsument tillämpar Fyndiq de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Produkter

Produkter som säljs på Fyndiqs webbaserade handelsplattform (”Handelsplatsen”) är upplagda av Fyndiq efter erbjudande från enskilda näringsidkare och användare av Handelsplatsen (nedan gemensamt ”Butiker”) samt efter granskning och godkännande av Fyndiq. Fyndiq är mån om att Konsumenter är nöjda med de Produkter som marknadsförs och saluförs på Handelsplatsen, vilket även ger anledning att ställa långtgående krav på Butikerna. Butikerna ansvarar således för att varje enskild Produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar samt för varje enskild Produkt vad gäller exempelvis lämnade särskilda garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Fyndiq är väldigt mån om att inte genomföra saluföring, försäljning eller marknadsföring av Produkter som inte uppfyller de krav som Fyndiq ställer på Butikerna och de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Fyndiq uppmanar därför Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en Produkt (även när ånger eller reklamation inte sker) meddela Fyndiq om detta.

Köp

Köp av Produkterna sker på Handelsplatsen via [www.fyndiq.se]. Fyndiq träffar avtal om köp med Konsumenten först när Fyndiq bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Fyndiq ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Fyndiq ansvarar inte för information på Handelsplatsen som härrör från tredjeman. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge Produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. För det fall att en Produkt i Fyndiqs sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig för vidare köp via vår webbsida om vi har skäl att tro att du har gjort beställningar som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag (t.ex. om vi misstänker bedrägeri).

Leveransvillkor

Allmänt om leverans av Produkter
Fyndiq arbetar inte med eget lager utan har knutit till sig enskilda Butiker som lagerhåller Produkterna både i och utanför Sverige, Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Enligt det avtal som ingås mellan Butik och Fyndiq förpliktas Butiken att för Fyndiq reservera och ”öronmärka” de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Konsumentens beställning skickas från respektive Butiks egna lager efter att Fyndiq har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse till Konsumenten. Har Konsumenten beställt Produkter som kommer från olika Butiker kan Produkterna komma att skickas till Konsumenten i olika försändelser.

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Fyndiq i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Fyndiq eller berörd Butik svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Fyndiq. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

Vissa Produkter som säljs på Handelsplatsen har fysiska egenskaper (storlek och/eller vikt) som inte gör det möjligt att skicka dessa med normal postförsändelse, sådana produkter benämns som ”Otympliga och/eller tunga produkter”. För Otympliga och/eller tunga produkter gäller särskilda leveransvillkor vilka framgår längre ner i detta avsnitt.

Leveransvillkor för Normala postförsändelser
För alla Produkter som inte utgör Otympliga och/eller tunga produkter (”Normala postförsändelser”) gäller följande leveransvillkor: Butikerna har krav på sig att behandla Konsumentens order inom 24 timmar på helgfri måndag till fredag och Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom 16 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten om inte annat anges i produktannonsen samt i kassan vid köpet. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Fyndiq snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen.

Leveransvillkor för Otympliga och/eller tunga produkter
Att en Produkt utgör en Otymplig och/eller tung produkt framgår normalt i Produktens annons på Handelsplatsen. Inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten ska den Butik som tillhandahåller den Otympliga och/eller tunga produkten kontakta Konsumenten för att gemensamt bestämma dag för leverans av den Otympliga och/eller tunga produkten. Butiken ska erbjuda Konsumenten leverans senast inom 16 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från den dag orderbekräftelsen har tillställts om inte annat anges i produktannonsen samt i kassan vid köpet. Leverans av Otympliga och/eller tunga produkter innebär normalt att Konsumenten måste närvara fysiskt och motta den Otympliga och/eller tunga produkten på sin hemadress samt att leveransen genomförs under normal kontorstid.

Leveransförseningar
Om leveransförsening uppstår meddelar Fyndiq detta till Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt till påföljder enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Konsumentens begäran om påföljd skall ske skriftligen till Fyndiq via e-post. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Fyndiq åtgärdar inom skälig tid. Vid försenad leverans skall Konsumenten bereda Fyndiq skälig tid att fullgöra köpet.

Avbeställningar
Vid avbeställning kan Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Fyndiq kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Konsumenten har gjort till Fyndiq. Om avbeställning görs betalar Fyndiq tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter att avbeställning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall en enskild Butik inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Fyndiq.

Transportskador
Fyndiq ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten, utan det gör den enskilda Butiken som skickar Produkten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall dock Konsumenten vända sig till Fyndiq. Fyndiq hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Fyndiq. Konsumenten uppmuntras anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador uppmuntras anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sett omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten uppmuntras även att anmäla eventuella transportskador till Fyndiq inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador ansvarar Konsumenten för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.

Outhämtade paket
Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Fyndiq att debitera Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för paketet (dock högst 160 kr) inkl. moms per outhämtad försändelse för respektive Butik. Fyndiq återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att Fyndiq får kännedom om att berörd Butik mottagit det returnerade paketet.

Priser och betalning

Fyndiqs priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Fyndiq förbehåller sig rätten att ta en kostnad för frakt vid beställningstillfället. Fraktkostnaden anges i sin helhet i samband med köp och inga ytterligare kostnader tillkommer för ett köp utöver vad som visas i kassan.

Presentkort

Presentkort som köps på Handelsplatsen fungerar som giltigt betalmedel i 1 år från köpdatum, eller under den kortare eller längre tidsperiod som framgår av presentkortet, för samtliga Produkter på Handelsplatsen med undantag för nya presentkort.

Svea

Genom ett samarbete med Svea erbjuder Fyndiq konsumenter att betala med faktura, delbetalning, kortbetalning, direktbank eller Swish via Svea.

De fullständiga villkoren för Svea hittar du här.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat utfärdat av Equifax Secure Certificate Authority.

Fyndiq behandlar Konsumentens personuppgifter i enlighet med gällande Integritetspolicy.

Fyndiq ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt av gällande praxis. Konsumenten har trettio (30) kalenderdagars ångerrätt på samtliga Produkter, med undantag för de Produkter som anges nedan. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Om Konsumenten har köpt flera Produkter och dessa levereras var för sig börjar ångerfristen löpa från och med den dag Konsumenten tagit emot den sista Produkten. För Produkter som Konsumenten köper mellan den 25 november och den 24 december har Konsumenten rätt att ångra sitt köp till och med den 31 januari året därpå. Under vissa perioder, till exempel runt högtider eller under ovanliga omständigheter, kan Fyndiq komma att förlänga din ångerrätt. Detta förmedlas i sådant fall i samband med ditt köp. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Produkter som är plomberade och endast omfattas av ångerrätten om plomberingen är obruten och Produkter som är undantagna ångerrätten anges nedan.

Fyndiq betalar tillbaka erlagt köpbelopp utan onödigt dröjsmål efter att returen mottagits eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. Konsumenten skall själv betala returfrakten och rekommenderas att returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Butikernas returadress kan dock variera och Konsumenten kan komma att bli kontaktad av berörd Butik.

För att använda sig av ångerrätten rekommenderar Fyndiq att Konsumenten först kontaktar Fyndiq innan Konsumenten returnerar en Produkt (för kontaktuppgifter se fliken ”Kontakta oss”). Genom att kontakta Fyndiqs Kundtjänstsida erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när du inkommer till Fyndiq med begäran att utnyttja ångerrätten kommer Fyndiq utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Det går även att använda sig av Fyndiqs ångerblankett som du finner här. Dessutom har Konsumentverket tagit fram ett standardformulär för utövandet av ångerrätten, om Konsumenten föredrar att använda sig av det (http://publikationer.konsumentverket.se). Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Fyndiq för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick.

Ångerrätt för Otympliga och/eller tunga produkter
Vid nyttjande av ångerrätten ska produkten returneras i nyskick, d.v.s. omonterad och oanvänd. Konsumenten blir tilldelad en retursedel att använda vid retur av produkten men betalar själv för returavgiften samt är ansvarig för varans skick under returen. Returavgiften kan variera beroende på vikt och storlek och informeras om från fall till fall.

Beloppet för den tilldelade retursedeln dras av från produktpriset vid återbetalning.

Produkten ska returneras i ursprungligt skick i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Fyndiq förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Undantag från ångerrätten
Nedan följer några produktkategorier som faller utanför Konsumentens ångerrätt. Konsumentverket informerar även om vilka undantag det finns från ångerrätten här.

Ångerrätt gäller ej för egendesignade produkter
Ångerrätten gäller inte på specialtillverkade produkter som har tillverkats utifrån din beskrivning, eller som har en tydlig personlig prägel.

Produkter och produktkategorier som kan plomberas av Butiken och därmed undantas från ångerrätten om plomberingen är bruten

· Underkläder och set av underkläder;

· Badkläder;

· Peruker och löshår;

. Munskydd

. Andningsskydd

· Piercingsmycken och örhängen;

· Kosmetiska produkter (inklusive hår- och hudvårdsprodukter och parfymer);

· Självhäftande produkter som används direkt på huden;

· Digitala ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram, såsom CD-skivor, DVD, dator- och TV-spel etc;

· Lösnummer av en tidning eller en tidskrift;

· Alla typer av s.k. in ear-hörlurar (d.v.s. hörlurar som sätts inuti örat), samt;

· Med ovan liknande eller jämförbara Produkter.


Garanti och reklamationsrätt

Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med den lagstadgade reklamationsrätten (i Sverige tre år). Konsumenten ska lämna Fyndiq meddelande om felet inom skälig tid efter det att fel upptäcktes eller borde ha märkt felet. All konsumentsupport går via Fyndiq och reklamation av köp skall ske skriftligen. Reklamationen kan ske via www.fyndiq.se/kundservice, alternativt i andra hand till Fyndiq via e-post på order@fyndiq.se. Fyndiq tillser att retursedel tillhandahålls, eller att returfrakt på annat sätt arrangeras, samt att returfrakt ombesörjs vid reklamation. Butikernas returadress kan dock variera och Konsumenten kan komma att bli kontaktad av berörd Butik.

Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna anges i produktannonserna, exempelvis för Produkter som försäljs i ”befintligt skick”. Det kan röra sig om Produkter som kommer från konkurslager, Produkter som kan ha vissa defekter (exempelvis rökskadade kläder och liknande), eller Produkter med funktionsbrister. I sådana fall gäller reklamationsrätten om Produkten är i sämre skick än Konsumenten med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Vissa Produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

I reklamations- och garantiärenden gör Fyndiq, alternativt den berörda Butiken efter samråd med Fyndiq, en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har Fyndiq, alternativt den berörda Butiken, rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Vid fel på Produkt eller order kan Konsumenten tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta.

Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Fyndiq alternativt Butiken, efter skäligt rådrum med Fyndiq, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad eller väsentlig olägenhet för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på Produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Butik, repareras eller ersätts Produkten av den enskilda Butiken på Butikens bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Fyndiq, förutom vad som följer av gällande konsumenträttsliga regler. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom Konsumenten behöver visa dokumentation på köp vid reklamation av Produkten.

Felsökningsavgift mm

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Fyndiq eller den berörda Butiken ansvarar, har Fyndiq eller den berörda Butiken som utfört sådan undersökning (eller på vars uppdrag undersökningen utförts) rätt att debitera Konsumenten en skälig felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får endast tas ut under förutsättning att Konsumenten meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Fyndiq eller den berörda Butiken ansvarar och Konsumenten vill ha produkten skickad till sig ska Butiken informera Konsumenten om kostnaden för returfrakten, om Konsumenten fortfarande vill ha produkten returnerad ska Konsumenten betala för returfrakten.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas och tvist avgöras i svensk domstol.

För att få tvist prövad kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Europeiska kommissionen tillhandahåller även en online plattform för tvistelösning, för att komma till EU:s tvistlösningswebbplats använd denna länk: www.ec.europa.eu/consumers/odr. För att kontakta Fyndiq kan ni vända er till order@fyndiq.se. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens och/eller EU:s Online Dispute Resolution’s rekommendationer.

Vid frågor eller funderingar om Fyndiqs allmänna villkor kontaktas kundtjänst.